با انواع ریسک چگونه باید برخورد کرد

با انواع‌ ریسک‌ چگونه‌ باید برخورد کرد ؟

هرشخصی‌ در زندگی‌ روزمره‌ خود، ممکن‌ است‌ باحوادث ‌گوناگونی‌ مواجه‌ شود. برخی‌ از این‌ حادثه‌ها، خوشایندند که‌ به‌ آنها شانس‌ می‌گویند و بعضی‌ ناخوشایند که‌ ضرر و زیان‌ به‌ دنبال‌ می‌آورند و ریسک‌ خوانده‌ می‌شوند. راه های‌ گوناگونی ‌برای‌ برخورد با ریسک ‌وجود دارد. برای‌ مثال‌، برخی‌ از آنها را می‌توان‌ حذف‌ کرد یاکاهش‌ داد; از بعضی ‌اجتناب‌ کرد یا خنثی ‌نمود یا اینکه ‌ریسک‌ را نگه ‌داشت‌. ولی ‌مهمترین‌ و مؤثرترین‌ روش‌ برای‌ مقابله‌ با ریسک‌، انتقال ‌آنها به‌ شرکتهای‌ بیمه‌ است‌. با بیمه‌کردن‌ جان‌، مال‌ و مسؤلیت‌ خویش‌ می‌توان‌ عواقب‌ زیانبار مالی‌ ریسک‌ را به ‌بیمه‌گر منتقل‌ کرد.